Leef Center Academy

Waar passie voor het vak en deskundigheid samenkomen!

Algemene voorwaarden en annuleren Leef Center Academy

Annuleringsvoorwaarden 

Tot 2 maanden voor aanvang module vindt er 100% restitutieplaats (met aftrek van 50 euro administratiekosten). Van 4 weken tot 1 week voor aanvang vindt 70% restitutie plaats. Daarna is annuleren niet meer mogelijk. Kan uw plaats nog ingenomen worden door iemand anders dan kan het cursusgeld wel terugbetaald worden (met aftrek van 50 euro administratiekosten). Terugbetaling vindt plaats binnen twee weken. 

Algemene voorwaarden 

Artikel 1. Definities 

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt: 
 2. Leef Center BV: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Leef Center BV gevestigd aan de Overweg 9 te Obdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 71276653; 
 3. wederpartij: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Leef Center BV een overeenkomst aangaat dan wel de natuurlijke persoon die de opleiding volgt; 
 4. overeenkomst: de overeenkomst tussen de wederpartij en Leef Center BV; 
 5. bedrijf: de wederpartij zijnde een bedrijf; 
 6. consument: de wederpartij zijnde een consument; 
 7. opleiding: de door Leef Center BV aangeboden opleiding, training of workshop; 
 8. de les die of ieder ander onderdeel van een opleiding dat Leef Center BV in het kader van de opleiding verzorgt; 
 9. website: de websitewww.leefcenter.nl/academy die door Leef Center BV wordt beheerd; 
 10. materialen: alle door Leef Center BV in het kader van de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde adviezen, teksten, afbeeldingen, foto’s, video’s, en andere lesmaterialen en (elektronische) bestanden. 

Artikel 2. Algemeen 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met Leef Center BV tot stand gekomen overeenkomsten. 
 2. De toepasselijkheid van de algemene (inkoop)voorwaarden van het bedrijf, hoe dan ook genaamd, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij tussen partijen schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen. 
 4. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Leef Center BV vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen. 
 5. Indien Leef Center BV niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Leef Center BV in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen. 
 6. Leef Center BV heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de wederpartij na het tot stand komen van de overeenkomst akkoord is gegaan met de nieuwe versie van de algemene voorwaarden. 

Artikel 3. Aanbod 

 1. Ieder aanbod van Leef Center BV is vrijblijvend.
 2. Kennelijke fouten of vergissingen in e-mailberichten of op de website binden Leef Center BV niet. 
 3. Vermelde prijzen zijn in euro’s. 

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst 

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij zich succesvol via de website heeft ingeschreven.
 2. De overeenkomst kan pas via de website tot stand komen nadat de wederpartij tijdens het inschrijven heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
 3. Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt Leef Center BV de wederpartij onverwijld een bevestiging via de e-mail. 

Artikel 5. Herroepingsrecht voor de consument 

 1. De consument heeft het recht de overeenkomst die tot stand is gekomen via de website binnen 14 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst te ontbinden. De ontbinding dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden. 
 2. Indien Leef Center BV op uitdrukkelijk verzoek van de consument tijdens de herroepingsperiode is begonnen met de uitvoering van de overeenkomst, dan is de consument Leef Center BV een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Leef Center BV is nagekomen op het moment dat de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. 
 3. Het herroepingsrecht is niet van toepassing na nakoming van de overeenkomst, indien: a. de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en b. de consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra Leef Center BV de overeenkomst is nagekomen. 
 4. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dan zal Leef Center BV de door de consument reeds betaalde opleidingskosten binnen 14 dagen retourneren. 
 5. Een bedrijf kan geen beroep doen op het herroepingsrecht zoals omschreven in dit artikel. 

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Leef Center BV zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. 
 2. Leef Center BV heeft het recht zonder de wederpartij daarvan in kennis te stellen de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren. 

Artikel 7. Annulering door de wederpartij 

 1. Indien het bedrijf de overeenkomst annuleert of indien de consument de overeenkomst annuleert nadat de herroepingsperiode is verstreken zoals omschreven in artikel 5.1, dan worden annuleringskosten in rekening gebracht. De annuleringskosten bedragen: a. bij annulering 4 weken of langer voor de eerste les van de opleiding: € 50,-; b. bij annulering 1 week of langer en korter dan 4 weken voor de eerste les van de opleiding: 30% van de opleidingskosten; c. bij annulering korter dan 1 week voor de eerste les van de opleiding: 100% van de opleidingskosten.
 2. Annulering dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden.
 3. De annuleringskosten worden, voor zover mogelijk, verrekend met het bedrag dat de wederpartij aan Leef Center BV betaald heeft voor de opleiding. Het na de verrekening van de annuleringskosten door de wederpartij te veel betaalde bedrag wordt door Leef Center BV binnen 14 dagen na de annulering aan de wederpartij gerestitueerd.
 4. Indien de verrekening zoals omschreven in artikel 7.3 niet mogelijk is, dan stuurt Leef Center BV de wederpartij een factuur voor de annuleringskosten.  

Artikel 8. Volgen van een les 

 1. Leef Center BV is bevoegd de wederpartij die zich tijdens de les misdraagt of anderszins een behoorlijke uitvoering van de les onredelijk bemoeilijkt of verhindert de verdere toegang tot de les te ontzeggen. De overeengekomen vergoeding blijft in dat geval volledig verschuldigd, onverminderd het recht van Leef Center BV op vergoeding van eventuele schade.
 2. Van de wederpartij wordt verwacht dat hij actief deelneemt aan de les.
 3. Het gebruik van alcoholische drank of drugs gedurende de les is niet toegestaan. 
 4. Roken op de locatie waar de les wordt gegeven is niet toegestaan. 
 5. Tijdens de les dient de wederpartij niet gestoord te kunnen worden door binnenkomende telefoongesprekken, berichten of e-mailberichten, tenzij de wederpartij daarvoor van Leef Center BV toestemming heeft gekregen. 
 6. Indien de wederpartij om welke reden dan ook niet op de overeengekomen plaats en tijdstip aanwezig is dan wel indien de wederpartij een les mist, dan blijft de overeengekomen vergoeding verschuldigd. 
 7. Leef Center BV kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, verlies, diefstal of het zoekraken van eigendommen van de wederpartij op de locatie waar de les wordt gegeven.
 8. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan zichzelf of aan derden tijdens de les. 
 9. Het is zonder voorafgaande toestemming van Leef Center BV niet toegestaan om opnamen in beeld en/of geluid te maken van de les. 

Artikel 9. Facturatie en betaling 

 1. Facturatie van de opleidingskosten geschiedt onverwijld na het tot stand komen van de overeenkomst.
 2. De wederpartij dient de opleidingskosten te voldoen binnen de termijn die op de factuur staat, doch uiterlijk voor aanvang van de opleiding. 
 3. Bij niet of niet-tijdige betaling is de wederpartij vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen wettelijke (handels)rente verschuldigd. Voorts komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om tot inning te komen voor rekening van de wederpartij. Bij de consument worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld overeenkomstig de Wet Incassokosten. 
 4. Indien de wederpartij in verzuim is als gevolg van niet-tijdige en/of onvolledige betaling, dan is Leef Center BV gerechtigd om de wederpartij de deelname aan de opleiding te weigeren. 
 5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van, in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 
 6. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van het bedrijf, zullen de vorderingen van Leef Center BV en de verplichtingen van het bedrijf jegens Leef Center BV, onmiddellijk opeisbaar zijn. 

Artikel 10. Ontbinding en opschorting 

 1. Leef Center BV heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien de wederpartij zijn (betalings)verplichtingen jegens Leef Center BV niet nakomt en de wederpartij geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven. 
 2. Leef Center BV is gerechtigd om de overeenkomst, zonder ingebrekestelling en verplichting tot schadevergoeding, geheel of gedeeltelijk middels een schriftelijke of elektronische verklaring te ontbinden, dan wel – naar eigen keuze – de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien: 10.3. a. het bedrijf in staat van faillissement wordt verklaard; b. het bedrijf surseance van betaling aanvraagt; c. het bedrijf overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf; d. het bedrijf onder curatele wordt gesteld. 
 3. Leef Center BV behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. 

Artikel 11. Klachten 

 1. Indien de wederpartij bij de uitvoering van de overeenkomst tekortkomingen constateert, dan dient de wederpartij die binnen 2 weken na voltooiing van de overeenkomst onderbouwd aan Leef Center BV kenbaar te maken. Klachten kunnen worden ingediend bij: 
  Leef Center BV 
  Overweg 9 
  1713 HX, OBdam 
  0226-453320 
  admin.obdam@leefcenter.nl 
 2. De wederpartij dient Leef Center BV de mogelijkheid te geven de klacht te onderzoeken. Het feit dat Leef Center BV overgaat tot het onderzoeken van een klacht impliceert niet dat Leef Center BV erkent dat de uitgevoerde werkzaamheden gebrekkig zijn. Indien Leef Center BV de klacht van de wederpartij gegrond acht, dan zal de wederpartij Leef Center BV in de gelegenheid stellen de werkzaamheden alsnog te verrichten. 
 3. In het geval dat het alsnog verrichten van de werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Leef Center BV slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13. 

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten 

 1. Leef Center BV behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere wet- en regelgeving die betrekking hebben op intellectuele eigendomsrechten. 
 2. Leef Center BV is en blijft volledig en exclusief rechthebbende ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, die rusten op de materialen. 
 3. Het is niet toegestaan, zonder voorafgaande toestemming van Leef Center BV, de materialen te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren. 
 4. Handelt de wederpartij in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van Leef Center BV, dan is de wederpartij aansprakelijk voor alle schade die Leef Center BV daardoor lijdt. Onder schade dient o.a. te worden verstaan omzetverlies. 

Artikel 13. Aansprakelijkheid en verjaring 

 1. Leef Center BV kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van: a. een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 14; b. enige daad of nalatigheid van de wederpartij, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de wederpartij te werk zijn gesteld. 
 2. De wederpartij is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die de wederpartij en Leef Center BV gezamenlijk doorbrengen als daarna. 
 3. Leef Center BV is niet aansprakelijk voor een verkeerde interpretatie door de wederpartij van de inhoud van de opleiding.
 4. Leef Center BV is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten. 
 5. Leef Center BV is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste omzet, vertragingsschade, gemiste besparingen, reputatieschade, arbeidskosten, boetes en/ of overige overheidsmaatregelen en schade door bedrijfsstagnatie. Indien Leef Center BV aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van
 6. Leef Center BV beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Leef Center BV gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Leef Center BV beperkt tot het bedrag dat de wederpartij betaald heeft voor de opleiding waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 7. Alle aanspraken jegens Leef Center BV die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan bij Leef Center BV zijn ingediend, vervallen door verjaring.  

Artikel 14. Overmacht 

 1. Onder overmacht wordt onder andere, maar niet uitsluitend, verstaan: weersinvloeden; natuurrampen; oorlog; terrorisme; brand; diefstal; internet- en stroomstoring; storing in het emailverkeer; computervredebreuk of hacker attack; overheidsmaatregelen; ziekte van de natuurlijke persoon die namens Leef Center BV de overeenkomst uitvoert; belemmeringen in het verkeer. 
 2. Onder overmacht dient tevens te worden verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van een door Leef Center BV ingeschakelde derde partij. 
 3. Leef Center BV heeft het recht gedurende de periode dat de overmachtssituatie duurt de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden 
 4. Indien een les niet door kan gaan wegens overmacht, dan stelt Leef Center BV de wederpartij daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Wordt een les verplaatst naar een andere datum en kan de wederpartij op de nieuwe datum niet deelnemen aan de les, dan dient de wederpartij Leef Center BV daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. 
 5. Gaat een les wegens overmacht aan de zijde van Leef Center BV niet door of wordt een les wegens overmacht verplaatst naar een andere datum en heeft de wederpartij aan Leef Center BV kenbaar gemaakt dat hij niet op de nieuwe datum de les kan volgen, dan worden de kosten voor de afgelaste of voor de verplaatste les aan de wederpartij gerestitueerd. 

Artikel 15. Geheimhouding 

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 
 2. Indien Leef Center BV – op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak – gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en Leef Center BV zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkent of toegestaan recht van verschoning, dan is Leef Center BV niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst. 
 3. Alle persoonsgegevens die in het kader van de overeenkomst worden verkregen worden door Leef Center BV strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetten regelgeving behandeld.  

Artikel 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter  

 1. Op iedere overeenkomst tussen Leef Center BV en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing. 
 2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de wederpartij en Leef Center BV zullen berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Leef Center BV is gelegen. De consument heeft de mogelijkheid binnen 1 maand nadat Leef Center BV schriftelijk een beroep heeft gedaan op dit artikel om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.